کسب-و-کارهای-امروزی-در-جستجوی-ایده‌های-خلاق-فناوری.jpg

کسب و کارهای امروزی در جستجوی ایده‌های خلاق فناوری

ایسنا/مازندران عضو کمیسیون تخصصی آموزش، پژوهش و ترویج سازمان ملی کارآفرینی کشور گفت: امروزه اکثر کسب و کارها در جستجوی خلق ایده‌های جدید در فضای فناورانه هستند تا از دانش ...