ab

منشاء بیماری اهالی روستای سنگده ساری آب شرب نبود

آب و فاضلاب روستایی مازندران درباره خبر آلودگی آب شرب روستایی سنگده ساری گفت: منشاء بیماری اهالی روستای سنگده ساری آب شرب نبود.
images

آلودگی آب شرب روستای سنگده دودانگه

۱۰۰ نفر از اهالی روستای سنگده یکی از بزرگ‌ترین روستای مازندران با یک بیماری مشابه به پزشک مستقر در منطقه مراجعه کردند و احتمال اینکه آلودگی آب شرب در این مسئله دخیل باشد، زیاد است.