۳

تنها ۱۰ درصد روان آب در مازندران مدیریت شده است

مدیرکل منابع طبیعی مازندران گفت: تنها 10 درصد روان آب در استان مدیریت شده است. ستار بابایی در گفت و گو با ایسنا گفت: اگر طرح خرید اراضی جنگلی از ...