بازخوانی-تهدیدات-زیستی-مازندران-و-امنیت-غذایی-کشور.jpg

بازخوانی تهدیدات زیستی مازندران و امنیت غذایی کشور

مدیران کل جهاد کشاورزی، دامپزشکی ، منابع طبیعی و آبخیزداری، حفط نباتات ، پشتیبانی امور دام و رئیس مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی مازندران به اهمیت رصد و پایش دائم مقولات ...