0 0 0 0 0
سال ماه هفته روز ساعت
از انباشت زباله در چهاردانگه گذشته‌است.